Χρήσιμοι Όροι

Ασφαλιζόμενος

Ο ασφαλιζόμενος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Όταν απειλείται από τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και του παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με την ασφαλιστική του σύμβαση από την οποία αντλεί τα δικαιώματα του


Ασφαλιστής

Ασφαλιστής είναι η ασφαλιστική επιχείρηση που συνάπτει την Ασφαλιστική Σύμβαση και που προτείνει ασφαλιστικά προγράμματα με σκοπό να παράσχει προστασία ή/και κάλυψη στους πολίτες από κινδύνους όπως το ατύχημα ή η ασθένεια.


Ασφάλιστρο

Το ασφάλιστρο είναι το ποσό που πληρώνει ο ασφαλιζόμενος είτε είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη.


Ασφαλιστική Περίοδος

Είναι το ημερολογιακό χρονικό διάστημα το οποίο που αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης του ασφαλιστηρίου και για το οποίο παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη.


Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος «Ασφαλιστικός σύμβουλος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών, με ασφαλιστικές συμβάσεις, για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκτηση εργασιών. Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύμβουλο με τους ως άνω είναι σύμβαση έργου».


Απαλλαγή ή Εκπιπτόμενο Ποσό

Η απαλλαγή ή εκπιπτόμενο ποσό είναι το συμφωνηθέν από το ασφαλιστήριο χρηματικό ποσό που σύμφωνα με αυτό ο ασφαλισμένος συμμετέχει σε κάθε ζημιά.


Αποζημίωση

Αποζημίωση είναι το ποσό το οποίο οφείλει να καταβάλλει ο Ασφαλιστής σύμφωνα με το ασφαλιστήριο με σκοπό να αποκατασταθεί το σύνολο ή μέρος της ζημιάς που προκλήθηκε από ένα ζημιογόνο γεγονός.


Επασφάλιστρο

Το επασφάλιστρο είναι η προσαύξηση που δίδεται στο ασφάλιστρο και επηρεάζεται από παράγοντες όπως η ηλικία, το επάγγελμα ή οποιασδήποτε άλλης ιδιαιτερότητας σε σχέση με τα τιμολογημένα.


Ζημιά

Η ζημιά αποτελεί μία απρόβλεπτη κατάσταση που οφείλεται σε ένα τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο γεγονός που συνέβη παρά τη θέληση του ασφαλιζόμενου και του προκάλεσε βλάβη, απώλεια ή καταστροφή περιουσιακού στοιχείου.


Κοινωνική Ασφάλιση

Η κοινωνική ασφάλιση στη χώρα μας συνιστά ένα μοντέλου κοινωνική προστασία, που εξυπηρετείται μέσω του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης για την προστασία των εργαζομένων, του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας για την φροντίδα των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και του εθνικού συστήματος υγείας για την κάλυψη όλων των ατόμων που διαμένουν στην Ελληνική επικράτεια.


Πράσινη Κάρτα

Η πράσινη κάρτα είναι ένα πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης που εκδίδει σύμφωνα με το σύμφωνα με το Ν.489/1976 ο Ασφαλιστής, όταν έχει σκοπό να επεκτείνει την κάλυψη αστικής ευθύνης στο εξωτερικό για ένα όχημα. Η πράσινη κάρτα ισχύει για το χρονικό διάστημα που το ασφαλισμένο όχημα θα βρίσκεται εκτός των ορίων της Επικράτειας, τουλάχιστον για ένα (1) μήνα.


Πρόσθετη Πράξη

Η πρόσθεση πράξη είναι το έντυπο που εκδίδει ο ασφαλιστής για να τροποποιήσει το περιεχόμενο ενός ισχύοντος ασφαλιστήριου.